Политика на поверителност

 

В изпълнение на задълженията си, съгласно Общия регламент за защитата на лични данни, Операторът на сайта, в качеството си на администратор на лични данни, прилага Политика за поверителност, с която се определят: вида на личните данни, които събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по този повод, в качеството Ви на субекти на лични данни.

 

Данни за администратора:

Администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на лични данни е „БОДЕ СТИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 207104929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цветна градина 24, 0фис 1, МОЛ: Божана Димитрова Йорданова, тел. +359 88 830 4056; е-mail: office@bodestyle.com

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Електронна поща: office@bodestyle.com

Тел.: 0888 30 40 56

Божана Йорданова

 

Какви данни събираме за Вас?

Във връзка с предлаганите от нас услуги събираме, обработваме и съхраняваме лични данни и друга информация от потребителите на тези услуги и посетителите на сайта ни bodestyle.com  Изискваме личните Ви данни за целите на упражняване на нашата дейност по предоставяне на услуги за изработване и реализиране на проекти за интериорен и мебелен дизайн, да изпълним наши нормативни задължения или да защитим законните си интереси. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме предлаганите, чрез сайта услуги. В качеството си на администратор на лични данни обработваме само доброволно предоставени от Вас данни, които може да получим при посещение на сайта ни и при сключване на договор за предоставяне на услуги.

 

Можем да обработваме предоставените ни лични данни, въз основа на някое от следните основания:

 • за сключване и изпълнение на договор;
 • в изпълнение на наше нормативно задължение – напр. във връзка с данъчно или друго законодателство
 • за задоволяване на правните ни интереси за установяваме и разширяване отношенията с настоящи и бъдещи клиенти;
 • при изрично съгласие на субекта на лични данни

 

Вашите лични данни са ни необходими и ще бъдат използвани за следните цели

 • за да предоставим оферта;
 • за да сключим договор за предоставяните от нас услуги
 • да осигурим изпълнението и цялостното обслужване във връзка с предоставяните от нас услуги
 • за управление и организация на нашата дейност в рамките на нормативните ни задължения .

 

Кой има достъп до личните Ви данни?

 • В рамките на изпълнение на търговската ни дейност и при спазване на законовите изисквания Вашите лични данни могат да бъдат представяни на следните категории лица:
 • Хостинг компании, които отговарят за поддръжката на сайта
 • Външни консултанти, които предоставят услуги в сферата на правното и счетоводно обслужване.
 • Публични органи или организации в рамките на техните правомощия при наличие законово основание да изискват и получават такава информация, във връзка с изпълнение на наши нормативни задължения или по повод съдебни производства.
 • Подизпълнители, които можем да използваме в процеса на нашата работа и които предоставят съответното ниво на защита.

 

Срокове за съхранение лични данни:

      Личните Ви данни, които са предоставени за сключване и изпълнение на договор, ще бъдат съхранявани за нормативно определения срок за съхранение на счетоводна документация от 10 години или до изтичане на давностния срок за изпълнение на задълженията по сключения договор (ако настъпва по-късно). В останалите случаи информацията се съхранява за срок, който е необходим, за изпълнение на целите, за които е предоставена.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни:

Във връзка с обработването на предоставените от Вас лични данни имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни и получаване на копие от тях;
 • право на коригиране при установени неточности или непълнота;
 • право на заличаване на личните ви данни, когато са налице условията за това;
 • право на ограничаване на обработването на личните Ви данни в определените от закона случаи
 • възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на правен интерес на администратора (напр. за маркетингови цели);
 • право на преносимост на Вашите лични данните;
 • оттегляне на даденото от Вас съгласие за обработване н личните Ви данни, по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата ви като субекти на лични данни.

 

Адрес на Комисията за защита на лични данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg;  тел. 02/91 53 518

 

Може да упражните описани по-горе,  като се свържете с Администратора  на имейл адрес: office@bodestyle.com или тел.: 0888 30 40 56. С цел установяване на самоличността Ви, като субект на данните, може да бъде изискано от вас да се идентифицирате допълнително.